Glen Discovery in GlenLyon
Discovery
About us
History
Contact

Clann Ghriogair air Fogradh - Clan Gregor Exiled

While the narrative below seems to suggest that these words relate to the period 1562-1570, it seems more likely that they refer to the post-Glen Fruin period when the whole of Clan Gregor was proscribed by James VI. The men were hunted to death or forced to take service with another Lord and adopt new names.

Is mi suidhe an seo am nar
Air Cmhnard an rathaid,

Dh fheuch am faic mi fear-fuadain,
Tighinn o Chruachan a cheathaich,

A bheir dhomh sgeul air Clann Ghriogair
No fios cia an do ghabh iad.

Cha dfhuair mi d an sgeulaibh
Ach iad bhith n d air na Sraithibh.

Thall s a bhos mu Loch Fine,
Ma s a fior mo luchd bratha.

Ann an Clachan an Dseirt
Ag l fion air na maithibh.

Bha Griogair mr ruadh ann,
Lmh chruaidh air chl claidhimh;

Agus Griogair mr meadhnach,
Ceann-feadhna ar luchd-tighe.

Mhic an fhir a Srath h-Ardail,
Bhiodh na bird ort a tathaich.

Is a bheireadh greis air a chlrsaich
Is air an tileasg gu h-aighear,

Is a sheinneadh an fhidheall,
Chuireadh fiughair fo mhnathaibh.

Is ann a rinn sibh an t-sidheann anmoch
Anns a ghleann am bi an ceathach.

Dh fhag sibh an t-Eoin bidheach
Air a mhintich na laighe.

Na starsnaich air fithe
An didh a reubadh le claidheamh.

Is ann thog sibh ghreigh dhubhghorm
O Lban na h-abhann.

Ann am Bothan na Dge
Ghabh sibh don air an rathad.

Far an dfhg sibh mo bhiodag,
Agus crios mo bhuilg-shaighead.

Gur i saighead na h-raich
So thrmaich am leathar.

Chaidh saighead am shliasaid,
Crann fiar air dhroch shnaidheadh.

Gun seachnadh Righ na Dl sibh
O fhudar caol neimhe.

O shradagan teine,
O pheileir s o shaighid.

O sgian na rinn caoile,
Is o fhaobhar geur claidhimh.

Is ann bha bhuidheann gun chmhradh
Di-dmhnaich am brighe bhaile.

Is cha dean mi gir ibhinn
An m irigh no laighe.

Is beag an t-iongnadh dhomh fin sud,
Is mi bhith n didh mo luch-taighe.

I am sitting here alone
Next to the road,

I tried to see a fugitive,
coming from the Cruachan of the mist,

Tell me the story of our Clan Gregor
Or knowledge of where they have gone.

I could not find their tales
But they were yesterday in the straths.

Here about Loch Fyne
If my spies tell me the truth.

In Clachan Dseirt (Dalmally)
Drinking wine on the pardons (?)

Big Red Gregor was there,
With a hard hand on his sword;

And great merry Gregor,
Chief of our house.

Son of the men of Strath Ardle
The bards used to visit you.

Who spent time playing the clarsach
And cheerfully played chess.

And the fiddle was played.
Women were expected.

You made the venison late
The mist will be in the glen.

You left the beautiful bird
Lying on the moor.

The stiffness of muscles
After being damaged by a sword.

You raised a dark-blue herd
From the bends of the river.

In the Bothan of the moat
You defended the road.

Where you left my dirk
And the belt of my arrow-quiver.

That is the arrow of the battle-field
Where the leather came from.

An arrow went into his thigh,
Badly carved oblique shaft.

May the King of the Elements avoid you
Narrow powder of heaven (?)

O sparks of fire,
O bullets and arrows.

O narrow knife
It is from the sharp edge of a sword,

There was a silent group
On Sunday in the centre of the village.

And I wont find it amusing
At the time of getting up or lying down.

It is little wonder to myself
That I am like a house-mouse.

Tha drlach rain ann, Griogal Cridhe agus Clann Ghriogair air Fogradh& nam measg, a tha co-cheangailte ris an t-str a bha eadar Clann Ghriogair agus na Caimbeulaich as an t-siathamh agus as an t-seachdamh linn deug.

Bho dheireadh a' cheathramh linn deug bha dthaich aig Clann Ghriogair ann an Gleann Sreith ach fo smachd nan Caimbeulach, Iarlan Earra-Ghidheal.

R ine, agus gu h-raidh s didh 1432, ghabh iad fhin agus Caimbeulaich Ghlinn Urchaidh sealbh air fearann ann an Siorrachd Pheairt agus gu h-raidh ann am Brghad Albainn.

Eadar 1513 agus 1550 lughdaich ghdarras Caimbeulaich Ghlinn Urchaidh agus thinig Clann Ghriogair fo smachd Iain Chaladair, Caimbeulach eile, 's dcha cho trth ri 1513, agus lean iad orra a' sgaoileadh an cumhachd cho fada ri Raineach.

Ann an 1550 ghabh Cailean Liath thairis mar cheann-cinnidh Caimbeulaich Ghlinn Urchaidh agus thisich cumhachd a' chinnidh a' dol am meud mar a rinn e a-rithist fo cheannardas a mhic, Donnchadh Dubh.

B' e daoine cruaidh a bh' annta, nach fhuilingeadh cil a dhol nan aghaidh agus gu dearbha cha robh iad airson gum biodh buidheann lidir eile, leithid Clann Ghriogair, san tr.

Ghabh Cailean Liath ceannardas a chinnidh san Iuchair 1550. Uaireigin goirid an didh sin, chaochail Iain Ruadh, ceann-cinnidh nan Griogarach. Bha a bhrthair, Griogair Ruadh, ro g airson a dhol na ite agus ghabh Cailean Liath an cothrom smachd fhaighinn air Clann Ghriogair.

Nuair a thinig Griogair Ruadh gu aois, faisg air deireadh 1562, gheall Cailean Liath Gleann Sreith dha, nan aontaicheadh e ri grunn bhacaidhean laghail a dh'fhgadh e gun seasamh mar cheann-cinnidh, agus nam brathadh e dithis de chinneadh a bha air searbhant le Cailean Liath a mharbhadh. An iomadh digh cha robh roghainn aige ach sabaid.

Air oidhche 7 Dbhlachd, 1562, le mu 26 de luchd-cinnidh cmhla ris, thug Griogair Ruadh ionnsaidh air taigh-sta faisg air Coille Chneagaidh far an robh naoinear fhir, ochdnar dhiubh nan Caimbeulaich, a' gabhail tmh na h-oidhche 's iad air an slighe dhachaidh bho fhill am Peairt. Chuir na Griogaraich teine ris an taigh-sta agus mharbh iad ochdnar de na fir.

Lean iad romhpa gu Srath Tatha far na chuir iad teine ri sabhal as an robh buidheann de Chaimbeulaich agus de Chlann 'ic Carmaig ri fasgadh. Thug iad na fir sin an grim agus mharbh iad aon dhiubh an ceann ine.

B' e seo toiseach str fuilteach a mhair gu 1570 agus a dh'fhg Griogaraich tric fon choill.

There are a handful of songs, including Griogal Cridhe and Clann Ghriogair air Fogradh, which are related to the struggle between the Clan Gregor and the Campbells in the sixteenth and seventeenth centuries.

From the late fourteenth century the MacGregors had their duthchas in Glenstrae but were legally vassals of the Campbell, Earls of Argyll.

Over time, and especially after 1432, they and the Campbells of Glenorchy took possession of land in Perthshire and especially in Breadalbane.

Between 1513 and 1550 the authority of the Campbells of Glenorchy diminished and the MacGregors came under the control of John Cawdor, another Campbell, probably as early as 1513, and continued to extend their power as far as Rannoch.

In 1550, Cailean Liath [Grey Colin] became chief of the Campbells of Glenorchy and the powers of the Glenorchy Campbells began to increase and further still under the leadership of his son, Donnchadh Dubh [Black Duncan].

The Campbells were greedy people, who could not tolerate opposition and certainly did not tolerate the strength of the MacGregors, on their lands

Cailean Liath took over the leadership of his clan in July 1550. Shortly afterwards, Iain Ruadh, chief of the MacGregors, died. His brother, Griogair Ruadh, was too young to take his place and Cailean Liath took the opportunity to take control of the MacGregors.

When Griogair Ruadh came of age, near the end of 1562, Cailean Liath pomised him his patrimony of Gleann Sreith but only if he would agree to a number of legal restrictions that would leave him effectively without any standing as chief, and also ordered him to hand over two MacGregors for Colin to punish. Griogair had no real choice but to fight.

On the night of December 7, 1562, accompanied by about 26 clansmen, Griogair Ruadh attacked a hostelry near Killiecrankie where nine men, eight of them Campbells, were staying the night and on their way home from the Perth fair. The MacGregors set fire to the hostelry and killed eight of the men.

They continued on to Strath Tay where they set fire to a barn from which a group of Campbells and MacCormicks were sheltering. They arrested these men and eventually killed one of them.

It was the beginning of a bloody struggle that lasted until 1570 and would leave the MacGregors outlawed by the Scottish state.